AVÍS LEGAL

 

FIMARGE Societat Financera d’Inversió, S.A., (en endavant “FIMARGE”), amb domicili social al carrer Bonaventura Armengol 10, Bloc 1, Planta 5, d’Andorra la Vella, Principat d'Andorra, comunica que és responsable del seti web www.iridiumsicavs.com (en endavant el “Seti”).

 

USUARI

La simple utilització del Seti atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal en la versió publicada per FIMARGE —que el pot modificar lliurement— en el moment en què l'Usuari accedeix al Seti. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís legal cada cop que es proposi utilitzar el Seti.

 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

Tant l'accés al Seti com l'ús que es pugui realitzar de la informació i dels continguts —ambdós entesos en un sentit molt ampli— inclosos en el Seti són d'exclusiva responsabilitat de l'Usuari i estan supeditats a la legalitat nacional i internacional aplicable, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de terceres persones i de la pròpia FIMARGE, així com als principis de bona fe i d'ús lícit, d'acord amb les possibilitats i les finalitats per a les quals han estan concebuts. FIMARGE no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, per qualsevol dany, inclús dany emergent o lucre cessant, derivat de l'accés o de l'ús de la informació o dels continguts —ambdós entesos en un sentit molt ampli— fets contravenint a la present clàusula.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La informació i els continguts —ambdós entesos en un sentit molt ampli— inclosos o disponibles en el Seti poden contenir incorreccions, omissions o errors que s'intenten corregir de forma periòdica. FIMARGE, tot i que obté la informació i els continguts de fonts considerades fiables, no garanteix que siguin exactes ni que estiguin actualitzats i es reserva el dret d'introduir en tot moment millores o canvis en la informació i en els continguts. FIMARGE recomana, abans de prendre decisions o de realitzar accions en base a la informació o als continguts inclosos o disponibles en el Seti, de comprovar la informació disponible comparant-la amb la d'altres fonts.

FIMARGE no assumeix cap responsabilitat per interrupcions o per mal funcionament dels serveis o dels continguts oferts a Internet, qualsevulla que en sigui la causa. Així mateix, FIMARGE no es fa responsable de caigudes de la xarxa, de pèrdues de negoci com a conseqüència d'aquestes caigudes, de suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevulla altra mena de dany indirecte que pugui ser causat a l’Usuari per causes alienes a FIMARGE. FIMARGE no declara ni garanteix que els serveis o els continguts no siguin interromputs ni que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin esmenats, ni que el servei o el servidor que els posen a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici que FIMARGE esmerça els seus millors esforços per evitar aquesta mena d'incidents.

Les dades i les estimacions, valoracions, opinions, previsions i recomanacions contingudes en el Seti han estat elaborades per FIMARGE, es faciliten sense que constitueixin cap oferiment contractual i poden ser modificades sense previ avís. L’Usuari ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors i els resultats històrics de les inversions no garanteixen ni l’evolució ni els resultats futurs. FIMARGE no assumeix cap responsabilitat per qualsevulla pèrdua, directa o indirecta, que pugui ocasionar la informació continguda en el Seti. L’Usuari ha de tenir en compte que els valors o instruments als que es refereix el Seti poden no ser adequats als seus objectius d’inversió. El Seti no ha d'implicar decisions d'inversió ni s’ha d’entendre com una oferta de compra, venda, subscripció o negociació de valors o d’altres instruments.

 

VINCLES

FIMARGE no assumeix cap responsabilitat sobre els setis d'altri als quals es pugui accedir mitjançant vincles (enllaços, links, hyperlinks, banners, framing o altres) ni de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un vincle o accés a un seti d'altri es fa per voluntat i a risc exclusiu de l'Usuari.

FIMARGE no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle ni assumeix cap responsabilitat per pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o del mal ús d'un vincle o de la informació obtinguda a través d'aquest —incloent altres vincles o setis web—, de la interrupció en el servei o en el accés, o de l'intent d'usar o de no usar malament un vincle, tant en connectar-se al Seti com en accedir a la informació d'altres setis des del Seti.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FIMARGE informa l’Usuari que compleix amb la normativa vigent sobre la protecció de dades. D'acord amb aquesta normativa, FIMARGE només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis. Totes les dades personals proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics es tracten d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en tot cas tenen caràcter confidencial.

Les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades són voluntàries, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que les necessitin.

Pel simple fet de proporcionar dades, l’Usuari accepta la inclusió i el tractament de les dades que proporciona en un fitxer de dades del qual és titular FIMARGE. Quan es tracta de dades de caràcter personal el fitxer de dades corresponent consta degudament enregistrat prop de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. L’Usuari pot exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, de rectificació, d’oposició o de cancel·lació de les dades mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del passaport o del document d'identitat vigents de la persona interessada, adreçada a PROTECCIÓ DE DADES - FIMARGE - Bonaventura Armengol 10, Bloc 1, Planta 5 - AD500 Andorra la Vella - Principat d'Andorra.

Així mateix, si l’Usuari no desitja rebre informació per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, ho pot comunicar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció a FIMARGE a l'adreça indicada més amunt o a fimarge A fimarge PUNT com.

FIMARGE es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Andorrana de Protecció de Dades o per l'autoritat competent en cada moment, així com a les pràctiques del sector.

 

LLENGUATGE SEXISTA

FIMARGE promou fermament la igualtat de les persones sense discriminació de cap mena. En tots els continguts del Seti les mencions generals a persones expressades amb paraules de gènere masculí o femení s'ha d'entendre que fan referència indistintament a persones d'ambdós sexes.